Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

 dokumentacja bhp

Grupowe szkolenie okresowe cena 2000,-netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


Indywidualne szkolenie okresowe - Cena 300,- netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


PROPONOWANE DZIAŁANIA


1. Zakup szkolenia
2. Odbycie szkolenia w formie istruktażu
3. Wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego bhp
 PLATFORMA SZKOLENIOWA
DOSTĘP DO PLATFORMY
SZKOLENIOWEJ

PROGRAM SZKOLENIA


L.p.
Wyszczególmienie
Liczba minut
1
2
3
1
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy:
a. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
b. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
c. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
d. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
e. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f. postępowania w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
g. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
h. problemy w interpretacji niektórych przepisów
4
2
Postęp w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
4
3
Postęp w zakresie organizacji pracy i stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii (w tym metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych)
2
4
Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
2
5
Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2
6
Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
2