Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA HANDLOWCÓW

 dokumentacja bhp

Grupowe szkolenie okresowe cena 600,-netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


Indywidualne szkolenie okresowe - Cena 60,- netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


PROPONOWANE DZIAŁANIA


1. Zakup szkolenia
2. Odbycie szkolenia w formie istruktażu
3. Wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego bhp
 PLATFORMA SZKOLENIOWA
DOSTĘP DO PLATFORMY
SZKOLENIOWEJ

PROGRAM SZKOLENIA


L.p.
Wyszczególmienie
Liczba minut
1
2
3
1
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy - zmiany w przepisach związanych z wykonywaną pracą
2
2
Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy
a. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
b. Zagrożenia jakie mogą wystapić w miejscach rowadzenia procesu akwizycji i czynności handlowca
z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
2
3
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
a. Występujacych w innych zakładach i miejscach prowadzenia czynności handlowca
b. zasady zaznajamiania sie z występującycni u danego kontrahenta barwami, znakami i symbolami bezpieczeństwa
c. Zasady zaznajamiania sie z isstrukcjami bezpieczeństwa pożarowego oraz innymi miejscowymi zagrożeniami
d. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku
2
4
Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
2