Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP DLA PRACODAWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 dokumentacja bhp

Grupowe szkolenie wstępne cena 500,-netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


Indywidualne szkolenie wstępne - Cena 60,- netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


PROPONOWANE DZIAŁANIA


1. Zakup szkolenia
2. Odbycie szkolenia w formie istruktażu
3. Wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego bhp
 PLATFORMA SZKOLENIOWA
DOSTĘP DO PLATFORMY
SZKOLENIOWEJ

PROGRAM SZKOLENIA


L.p.
Wyszczególmienie
Liczba minut
1
2
3
1
Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne itp.),
elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty itp.),
przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy i sposobów ochrony przed zagrożeniami,
przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania
2
2
Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne
0,5
3
Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
0,5
4
Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
4
5
Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
1


L.p.
Wyszczególmienie
Liczba minut
1
2
3
1
Zakres obowiązków i uprawnień podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
5
2
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Zakładzie
a. Zasady poruszania się na terenie i obiektach Zakładu
b. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
c. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych
d. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z transportem wewnątrzzakładowym
e. Zasady ochrony przeciwpożarowej
f. Symbole i znaki bezpieczeństwa
g. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
45
3
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bhp
5
4
Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy
5