Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNYCH

 dokumentacja bhp

Grupowe szkolenie wstępne cena 500,-netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


Indywidualne szkolenie wstępne - Cena 60,- netto usługa zwolniona z VAT  do koszyka


PROPONOWANE DZIAŁANIA


1. Zakup szkolenia
2. Odbycie szkolenia w formie istruktażu
3. Wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp
 PLATFORMA SZKOLENIOWA
DOSTĘP DO PLATFORMY
SZKOLENIOWEJ

PROGRAM SZKOLENIA


L.p.
Wyszczególmienie
Liczba minut
1
2
3
1
Zakres obowiązków i uprawnień podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
5
2
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Zakładzie
a. Zasady poruszania się na terenie i obiektach Zakładu
b. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
c. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych
d. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z transportem wewnątrzzakładowym
e. Zasady ochrony przeciwpożarowej
f. Symbole i znaki bezpieczeństwa
g. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
45
3
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bhp
5
4
Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy
5