Atest sp. z o.o.

 

CHOROBY ZAWOD

Wykaz chorób
Postępowanie

OBJAWY I PROFILAKTYKA
Alergia lateksowa
Alzheimera
Astma
Azbestoza
Beryloza
Borelioza
Gorączka Q
Gruźlica
Grypa
Grzybica płuc
Legionella
Niedokrwistość
Przeziębienie
Przykurcz
Pylice
Czynniki rakotwórcze
Rak skóry
Sarkoidoza
Toksoplazmoza
Torbielowatość
Trądzik
Wąglik
Flawiwirusy
Hantawirus
WZW A
WZW B
WZW C
WZW D,E,F
Zapalenie płuc
Zapalenie cięgien
Zapalenie skóry
Zespół cieśni
Zranienia
Zwyrodnienia

Wykaz chorób zawodowych

Choroby zawodowe

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej

Zatrucia ostre lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne

3 dni

Zatrucia przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne

zależności od rodzaju substancji

Gorączka metaliczna

3 dni

Pylice płuc:

 • pylica krzemowa
 • pylica górników kopalń węgla
 • pylico-gruźlica
 • pylica spawaczy
 • pylica azbestowa
 • pylica talkowa
 • pylica grafitowa
 • pylice wywołane pyłami metali

 • nie można określić

  Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

 • rozległe zgrubienia opłucnej
 • rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
 • wysięk opłucny
 • Astma oskrzelowa
 • Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wnetylacyjnej płuc z obniżeniem natęzonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pył lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń

 • nie można określić
 • nie można określić
 • 3 lata
 • 1 rok
 • 1 rok

 • Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

 • postać ostra i podostra
 • postać przewlekła
 • Ostre uogólnione reakcje alergiczne
 • Byssinoza
 • Beryloza
 • Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
 • Alergiczny nieżyt nosa
 • Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 • Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym

 • .

 • 1 rok
 • 3 lata
 • 1 dzień
 • 7 dni
 • nie można określić
 • nie można określić
 • 1 rok
 • 1 rok
 • 2 lata

 • Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 • guzki głosowe twarde
 • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
 • niedowład mięści wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

 • 2 lata
 • 2 lata
 • 2 lata

 • Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

 • ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części
 • ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej
 • przewlekłe popromienne zapalenie skóry
 • przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego
 • zaćma popromienna

 • .

 • 2 miesiące
 • 1 miesiąc
 • nie można określić
 • nie można określić
 • 10 lat

 • Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

 • rak płuca,
 • rak oskrzela
 • międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej
 • nowotwór układu krwiotwórczego
 • nowotwór skóry
 • nowotwór pęcherza moczowego
 • nowotwór wątroby
 • rak krtani
 • nowotwór nosa
 • nowotwór zatok przynosowych
 • nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%

 • indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu.

  Choroby skóry:

 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
 • trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze
 • drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
 • grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
 • pokrzywka kontaktowa
 • fotodermatozy zawodowe

 • .

 • 2 lata
 • 1 miesiąc
 • 1 miesiąc
 • 1 miesiąc
 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące
 • 2 lata

 • Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

 • przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
 • przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
 • przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
 • przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
 • przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
 • zmęczeniowe złamanie kości

 • 1 rok

  Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

 • zespół cieśni w obrębie nadgarstka
 • zespół rowka nerwu łokciowego
 • zespół kanału de Guyona
 • Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

 • 1 rok
 • 1 rok
 • 1 rok
 • 2 lata

 • Zespół wibracyjny:

 • postać naczyniowo-nerwowa
 • postać kostno-stawowa
 • postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa

 • .

 • 1 rok
 • 3 lata
 • 3 lata

 • Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego :

 • choroba dekompresyjna
 • urazy ciśnieniowe
 • następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem

 • .

 • 5 lat
 • 3 dni
 • 3 dni

 • Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

 • udar cieplny albo jego następstwa
 • wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
 • odmroziny

 • .

  1 rok

  Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

 • alergiczne zapalenie spojówek
 • ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nedfioletowym
 • epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki
 • zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi
 • zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego
 • centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego
 • Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

 • .

 • 1 rok
 • 3 dni
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 10 lat
 • 3 lata
 • nie można określić

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone