Atest sp. z o.o.

 

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA  


Kultura bezpieczeństwa jest wyrazem stosunku danego człowieka (lub danej grupy) do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa oraz jakie wartości w tym zakresie uważane są jako istotne.
Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z wysoką wartością przykładaną zdrowiu i życiu oraz utrzymaniem granicy między niezbędnym ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju, a zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami. Składają się na nią indywidualne i grupowe wartości, postawy, umiejętności oraz normy postępowania, które wpływają na styl, jakość i skuteczność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Czyli normy i zasady w zakresie radzenia sobie z ryzykiem, przyjęte w grupie zasady, które określają kiedy ryzyko jest znaczące i wymaga odpowiedniej reakcji, a kiedy można je pominąć czy też zlekceważyć. Ważna jest także postawa wobec bezpieczeństwa.
Kształtowana jest poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników, pracę w grupie i poczucie przynależności do firmy, środowiska narodu oraz właściwą edukację.

L.p. Czynnik kultury bezpieczeństwa Sposób realizacji
1 Dostęp do źródeł wiedzy
w zakresie norm, zasad i przepisów bhp
Dostęp do wiedzy podstawowej zawartej w Polskich Normach jest zabroniony przez ustanowienie prawa autorskiego do cudzego zdrowia i bezpieczeństwa. Uzyskanie dostępu do Polskich norm dla społeczeństwa Polskiego obwarowane jest cena zaporową. Wartość okresowego dostępu np. na rok stanowi kwartalne wynagrodzenie pracownika
2 Zachowania aparatu państwowego
przestrzegania norm zasad i przepisów przez instytucje aparatu ucisku państwowego
Państwowy aparat ucisku w Polsce prowadzi typowo niewolnicze postępowanie poprzez uniemożliwianie uzyskania dostępu do norm i zasad zawartych w Polskiej Normie dla dzieci przygotowujących się do wejścia w dorosłe życie, a także uzyskanie dostępu do tych informacji w późniejszym okresie Osoby piastujące funkcje w naczelnych organach państwa uwikłane są w różnego rodzaju przedsięwzięcia o bardzo niskich pobudkach lub takie informacje przekazują rozgłośnie publiczne Kształtowanie przez organy państwowe poglądu że zakłady pracy stanowi antagonistyczny związek pracodawcy-wyzyskiwacza i niewolniczego- pracownika deprecjonuje kulturę bezpieczeństwa nieodpowiadające rzeczywistości zakład pracy stanowi jedno czyli zespół osób mających jeden cel (cel ekonomiczny) jeśli wypracują dochód będą mogli go podzielić, jeśli go nie wypracują to ten zespół ogłosi bankructwo. Utrwalanie poglądu „że pierwszy milion można ukraść” Ze Polska stanowi „Condominium” i jest IV RP przy ciągłym bombardowaniu informacjami o aferach podsłuchach i szpiegach nie buduje żadnej kultury w tym i kultury bezpieczeństwa
3 Zachowania osób kierownictwa
przestrzegania norm zasad i przepisów a także wizualizacja poprawnego zachowania
Zachowania osób kierownictwa znacząco wpływa na postępowanie pracowników. Jeśli osoby kierownictwa nie stosują środków ochronnych to wyegzekwowanie takiego stanu od pracowników jest niemożliwe
4 Środowisko fizyczne pracy
narzędzia, materiały, maszyny, środki chemiczne i organizację stanowiska pracy
Pracownicy oczekują środowiska pracy określonego w żurnalach i filmach fantazji. Rozbudzona postawa roszczeniowa w zderzeniu z rzeczywistością stanowi szok i prowadzi do postaw jakie zajmują inne osoby w organizacji. Jeśli będą po postawy pozytywne wpływa to na poprawę kultury bezpieczeństwa.
5 Cechy wewnętrzne pracowników
posiadana wiedza, umiejętności, poziom motywacji
Poziom szkolenia w szkołach jest parodią gdyż nie dostarcza uczniom podstawowej wiedzy ani umiejętności związanej z bezpieczeństwem i higiena pracy. Po wejściu w okres pracy produkcyjnej preferowane jest motywowanie przez wymóg biologicznego zaspokojenia głodu. Obraz Polski przedstawia 25% dzieci które stawiają się do szkoły niedożywione i garstkę dzieci z górnej klasy społecznej. Poziom motywacji w Polsce wpływa destrukcyjnie na kulturę bezpieczeństwa

Wpływ na poziom bezpieczeństwa ma:

 • poziom kultury narodowej
 • poziom kultury związany z przynależnością do grupy regionalnej, etnicznej, religijnej lub językowej, ponieważ większość narodów składa się z kulturowo różnych grup regionalnych, etnicznych, religijnych i językowych;
 • poziom kultury związanej z przynależnością do danej płci;
 • poziom kultury pokoleniowej, który oddziela dziadków od rodziców i rodziców od dzieci;
 • poziom klasy społecznej, związanej z możliwościami zdobywania wykształcenia i zawodem lub wykonywaną pracą
 • poziom kultury organizacyjnej lub korporacyjnej, związanej z rolą i stanowiskiem w danym miejscu pracy.

  Jawne są artefakty -sposób i forma komunikacji, język, zachowania, zwyczaje, logo firmy, wyposażenie biura, technologia, inne przedmioty materialne

  Częściowo ukryte są deklarowane i przestrzegane normy i wartości obowiązujące w danej organizacji

  Całkowicie ukryte są założenia dotyczące :

 • natury rzeczywistości i prawdy – nakazujące zastanowić się, co stanowi podstawę funkcjonowania organizacji;
 • natury czasu – wskazujące horyzont czasowy (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) i sposób wykorzystywania czasu w firmie;
 • natury przestrzeni – określający jaką odległość powinni zachowywać ludzie, żeby nie naruszać „swojej przestrzeni”? oraz sposób używania mowy ciała oraz jej interpretowania;
 • natury człowieka – ogólne cechy ludzkiego charakteru; natury ludzkich działań – wyobrażenia o aktywności w pracy;
 • natury relacji międzyludzkich – wyobrażenia o prawidłowym uporządkowaniu stosunków społecznych formalnych i nieformalnych;
 • natury otoczenia – postrzeganie otoczenia przez organizację, wskazujące jak kształtują się relacje pomiędzy organizacją a otoczeniem

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone