Atest sp. z o.o.

 SKLEP bhp

 POWRÓT DO SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 25.01.2024

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.atest.org.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zmianami).
Właścicielem i administratorem sklepu jest:
Atest sp. z o.o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 59 Kontakt: tel. (48) 602-886-499
e-mail: biuro@atest.org.pl
Dane rejestrowe
KRS 0000173940
NIP 9570977110
REGON 190023806
Kapitał założycielski 50,000,-
Numer rachunku bankowego: 25 2160 0003 2000 1560 9700 0001
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin.

§1. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza, sklep internetowy działający pod domeną: www.atest.org.pl prowadzony przez Atest sp. z o.o.
2. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827z późn. zm.).
3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) z późniejszymi zmianami)
4. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Atest sp. z o.o. 80-557 Gdańsk , ul. Marynarki Polskiej 59 – umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.atest.org.pl.
5. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
6. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – KODEKS CYWILNY Art.221.
7. PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
10.ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

§2. Postanowienia ogólne.

1. Zakres świadczonych usług – sprzedaż wysyłkowa artykułów różnych.
2. Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
- sprzedaży produktów elektronicznych
- sprzedaży produktów edukacyjnych
3. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży lub fakturę na życzenie klienta, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem biuro@atest.org.pl W przypadku płatności za pośrednictwem DOTPAY-potwierdzenie transakcji.
4. Zamówienie można składać telefonicznie pod numerem telefonu 602-886-499 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00, wyłączając dni świąteczne lub drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO.
5. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba PRODUKTÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§3. Zamówienie.

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski.
2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu 602-886-499 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00 o W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
5. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji.
6. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
7. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :
o a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze; o b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
8. Termin realizacji zamówienia rozumiany jako przekazanie zamówienia firmie kurierskiej lub, w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 3 dni roboczych po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
9. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić
10. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

§4. Ceny.

1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

§5. Formy płatności

1. Akceptowane przez Sprzedawcę formy płatności to:
a) za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów,
b) przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY nr 25216000032000156097000001
c) system płatności natychmiastowych DOTPAY, obsługiwany przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków
2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
3. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty ceny płatnej w formie przedpłaty w terminie wskazanym w ust. 2, SPRZEDAWCA może powstrzymać się z wykonaniem umowy wyznaczając Klientowi odpowiedni termin do wykonania zapłaty, a po jego bezskutecznym terminie odstąpić od zawartej z Klientem umowy sprzedaży.

§6. Wysyłka towaru

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce „WYSYŁKA” na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

§7. Reklamacje i zwroty w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

1. Niniejszy paragraf Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi KONSUMENTAMI.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

§8. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY – chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

§9.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.
2. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub w przypadku, gdy rzecz nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta, wytwórcy itp. (np. reklamy w telewizji), jeżeli zapewnień tych SPRZEDAWCA nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję KLIENTA o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży .
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT skontaktował się ze SPRZEDAWCĄ na adres biuro@atest.org.pl wpisując w temacie wiadomości słowo „Reklamacja”), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku.
7. Wadliwy PRODUKT – jeżeli jest to możliwe i celowe – po uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ należy odesłać na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.
9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KONSUMENT może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
10. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

§10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu zapewnienia obsługi płatności i dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do przeprowadzenia procesu obsługi płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności oraz przesłania dokumentu elektronicznego poczta email
3. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Akceptację warunków przetwarzania danych lub dodatkową zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KLIENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KLIENTA:
- adres e-mail;
- dane do wystawienia faktury
5. Administratorem danych osobowych KLIENTA będącego osobą fizyczną, zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest: Atest sp. z o.o.z siedzibą w 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 59 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173940 NIP 957-09-77-110 REGON 190023806. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora, lub podmiotów działających na jej zlecenie, realizujących zamówienie/umowę, lub innym miejscu prowadzenie prze nie działalności.
6. KLIENTOWI przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody klienta prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
7. Z przysługujących mu wobec Administratora danych uprawnień KLIENT może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: biuro@atest.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 602-886-499 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.atest.org.pl
8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI
9. W zakresie realizacji płatności za usługi i towary nabyte w SKLEPIE INTERNETOWYM w systemie płatności natychmiastowych Dotpay, samodzielnym administratorem danych osobowych płatników jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków.

§11. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
c) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134))
d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
e) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776) ze zm.);
4. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
6. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
9. Ponadto Administrator serwisu informuje, że KLIENT będący KONSUMENTEM ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy:
• Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
• Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:
• Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
• Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
• Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 do Regulaminu

– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………. …………………., dn. ………………….


imię, nazwisko i adres konsumenta
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827ze zm.) odstępuję od umowy nr ………… zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………


podpis konsumenta