Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

PYŁY I CZĄSTKI

Zapylenie jest to ogólnie przyjęta nazwa na określenie badań pyłu całkowitego, respirabilnego oraz włókien  na stanowiskach pracy. Pył jest to zbiór cząstek stałych, które wyrzucone do powietrza atmosferycznego, utrzymują się w nim przez pewien czas. Najczęściej są to cząstki o wymiarach poniżej 300µm. Z uwagi na różnorodny kształt cząstki pyłu pojęcie wymiaru ziarna pyłu jest pojęciem umownym

Pył jest fazą rozproszoną i unoszące się w powietrzu może być również aerozolem a w szczególności:

 • pyły-cząstki stałe, powstające podczas mechanicznej obróbki materiałów które unoszą się w powietrzu
 • dymy-powstają podczas parowania i kondensacji materiałów stałych poddawanych działaniu wysokich temperatur np. pary metali podczas spawania, odlewania
 • mgły-krople o bardzo małych rozmiarach powstające z substancji ciekłych np. podczas rozpylania.

  L.p. Frakcja pyłu Nomenklaturowa nawzwa Miejsce osiadania
  1. 30-100 µm Frakcja inspirabilną - wdychaną Górne odcinki dróg oddechowych (nos, jama ustna)
  2. 10-30 µm Frakcja płucna Krtań Oskrzela,
  3. 10-3,5 µm Frakcja torakalna Tchawica oskrzela oskrzeliki
  4. Poniżej 3,5 µm Frakcja respirabilnej Pęcherzyki płucne

  Skutki zdrowotne narażenia na pył zależą od:

 • rodzaju pyłu,
 • wymiaru cząstek pyłu (frakcji pyłu),
 • stężenia pyłu we wdychanym powietrzu,
 • czasu narażenia,
 • wrażliwości indywidualnej osoby narażonej.

  Właściwości pyłu:

 • Pyły powodujące podrażnienie mechaniczne błony śluzowej lub dróg oddechowych to pyły pochodzenia organicznego,
 • Pył może wnikać do organizmu droga oddechową narażenie inhalacyjne,
 • W okresie jedynie słusznym udowodniono że pył może przenikac do organizmu nawet przez paznokcie poprzez tunelowanie. Tunelowanie pyłu jest mozliwe ale nie jest w stanie spowodowac pylicy nawet gdyby tunelowanie pyłu objeło skóre żebtra i tkanke lączna. Wg wyliczen stochastycznych oddziaływanie takie aby wywołac chorobe musiałoby odbywać sieprzez okres większy niż milion lat. W chwili obecnej człowiek nie dożywa takiego okresu.

  W zależności od działania chorobowego pyły można podzielić na:

 • pyły pochodzenia organicznego - bawełna, sierść zwierząt, ślina, włosy, wydzieliny owadów, cząstki naskórka, pyły kwiatów, pył z wyprawionych skór, pyły drewna twardego , pleśń pyły słomy i siana
 • nieorganiczne pyły o strukturze włóknistej – azbest, wełna mineralna
 • pyły mineralne – zawierajace krzem, węgiel, beryl, kwarc

  WARTOŚCI NORMATYWNE

  Stężenie pyłu w środowisku pracy określone jest przez najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) średnie ważone, które działając na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. Najwyższe odpuszczalne stężenia określone rozporządzeniem uzależnione są od składu chemicznego i mineralnego pyłu, oraz frakcji a ponadto od zawartości w pyle wolnej krystalicznej krzemionki.

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone