Atest sp. z o.o.

 

POMIARY

PODSTAWOWE POJĘCIA,
Pyły,
Związki chemiczne,
Mikroorganizmy,
Jaja pasożytów,
Toksyny,
Wysiłek fizyczny,
Stres,
PRZYGOTOWANIE APARATURY
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu ,
Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów ,

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK
Dozymetria indywidualna ,
Pomiary stacjonarne ,
Transport i przechowywanie ,

WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
Powtarzalność,
Odtwarzalność,
Ocena jednorodności wariancji,
Granica oznaczenia ilościowego ,
Zakres roboczy,
Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny:
Pyłu całkowitego ,
Pyłu respirabilnego ,
Włókien ,
Włókien respirabilnych,
Włókien azbestu,
Czynników chemicznych ,
Walidacja metody pobierania próbek:
Czynników fizycznych,
Pól magnetycznych,
Pól elektostatycznych,
Promieniowania cieplnego,
Promieniowania laserowego,
Promieniowania rentgenowskiego,
Promieniowania jonizujacego,
Wilgotności,
Temeratury,
Wysiłku fizycznego,
Oświetlenia,
Hałasu,
Prionów,
Mikroorganizmów,
Jaj pasożytów,
Toksyn,
Zarodników grzybów,
Stresu,

PROCEDURY POBIERANIA PRÓBEK.
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej,
Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii stacjonarnej,
Pomiar pól,
Pomiar promieniowania,
Pomiar hałasu,
Pomiar oświetlenia,
Pomiar wysiłku fizycznego,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów wewnętrznych,
Pomiar ilościowy jaj pasożytów zewnetrznych,
Pomiar ilościowy zarodników ,
Pomiar ilościowy bakterii wirusów prionów i toksyn ,
Pomiar ilościowy stresu,

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZWIĄZKI CHEMICZNE

Substancje chemiczne w powietrzu na stanowiskach pracy występują w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych. W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji zachodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe, ale również przez skórę i przewod pokarmowy. Reakcja organizmu na substancje chemiczne zależą od ich właściwości fizykochemicznych, wielkości dawki i okresu narażenia, a także od takich cech organizmu jak płeć, wiek, ogólny stan zdrowia i odżywiania czynników zewnętrznych, jak temperatura i wilgotność powietrza.Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe i układowe, a ich nasilenie może mieć charakter:
ostry – działanie substancji chemicznych na organizm w sposób krótkotrwały ale w wysokom stężeniu (dawkach)
przewlekły - działanie substancji chemicznych na organizm w sposób długotrwały w róznych stężeniach. Polega na odkładaniu się w organizmie sybstancji szkodliwych lub metabolitów które doprowadzaja do uszkodzeń po dość długim czasie lub są efektem wtórnym działań substancji chemicznych i ich produktów rozkładu
wtórny – podczas ekspozycji na substancje chemiczne które organizm nie mógł usunąć w procesie metabolizmu i zablokowane w organach,narzadach lub w kłudszczu czy tkance łącznej natomiast podczas choroby lub odchudzania synstancja ta uwolniła się do krwioobiegu i powoduje wtórne działanie na organizm
odległy - gdy procesy patologiczne rozwijające się w organizmie po okresie utajenia. Działanie to rozwija się bezpośrednio w organizmach narażonych na działanie substancji toksycznej lub w następnych pokoleniach. Zmiany te często przyjmują formę przerostu nowotworowego lub mają charakter zaburzeń genotoksycznych (zmiany w materiale genetycznym), embriotoksycznych (zmiany patologiczne u potomstwa) i teratogennych (zmiany patologiczne w zarodkach lub płodach).
Skutki miejscowe to działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe.
Skutki układowe to zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym itd.

Ryzyko związane ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych to prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem substacji chemicznej należy przeprowadzic
1. Ilościowo – poprzez oszacowanie działania ilościowego na organizm oraz porównania go z właściwymi tabelami szcunkowymi
2. Jakościowo – poprzez oszacowanie działania substancji chemicznych i/lub związków chemicznych i porównania tego z wielkościami dopuszczalnumi.

Wiekość narażenia na działanie substancji lub związków chemicznych obrazuje wielkość tego związku w materiale biologicznym. Choroba Alzheimera charakteryzuje się przyswajaniem aluminium w tkance mózgowej, nawet gdy narażenie na ten składnik był incydentalny. Nie znany jest mechanizm koncentracji aluminium w tkance mózgowej ale wskażnik jego wielkość obrazuje otępienie umysłowe i motoryczne

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w powietrzu (najwyższe dopuszczalne stężenie - NDS, najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSCh, najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe NDSP stanowia o trzy kategorie normatywów higienicznych ustalanych w Polsce. Wg systemu aparatu ucisku państwowego obrazuja narażenie na czynniki chemiczne gdy w rzeczywistości istnieje związek pomiędzy stężeniem tych substancji w powietrzu a wystąpieniem możliwch schorzeń- lecz dane kliniczne tego nie potwierdzaja. Tylko wielkośc stężenia substancji chemicznych w materiale biologicznym obrazuje zagrożenie uwzględniajace wszystkie czynniki i ich metabolity a także sposób usuwania tych zwiazków z organizmu.

Wiarygony obraz narażenia zawarty jest w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego który zawiera nastepujące informacje :
1. Identyfikacja substancji/preparatu
2. Skład i informacja o składnikach
3. Identyfikacja zagrożeń
4. Pierwsza pomoc
5. Postępowanie w przypadku pożaru
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
9. Właściwości fizykochemiczne
10. Stabilność i reaktywność
11. Informacje toksykologiczne
12. Informacje ekologiczne
13. Postępowanie z odpadami
14. Informacje o transporcie
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
16. Inne informacje

Każda substancja chemiczna powinna być trwale oznakowana etykietką , zawierającą następujące elementy:
- nazwa substancji lub nazwa handlowa preparatu, przeznaczenie preparatu
- nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu producenta substancji lub preparatu, a w przypadku substancji lub preparatów produkowanych za granicą także importera lub dystrybutora wprowadzającego substancje lub preparat do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- nazwę chemiczną lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie w oparciu o kryteria podane w ww. rozporządzeniu
-znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie
- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wynikającego z niebezpieczeństwa związanego ze stosowaniem substancji lub preparatu zwroty R
- zwroty opisujące bezpieczne warunki stosowania substancji lub preparatu zwroty S  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone