Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

 

Szkolenie podwykonawców


Profesjonalne usługi bhp

Szkolenie podwykonawców to:
 • szkolenie bezpośrednio związane z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego podwykonawca świadczy zlecone usługi,
 • szkolenie specjalistyczne, niezwiązanych w momencie ich odbywania z konkretnym projektem - jednakże zlecający przewiduje, że odbyte szkolenie będzie wykorzystane przez podwykonawcę przy świadczeniu usług w kolejnych projektach lub umożliwi zlecającemu pozyskanie kolejnych zleceń (ze względu na możliwość zatrudnienia podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje),

  Cele szkolenia


  Celem szkolenia podwykonawców jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • obowiązujących u zleceniodawcy sygnałów bezpieczeństwa
 • obowiązujących u zleceniodawcy barw bezpieczeństwa
 • obowiązujących u zleceniodawcy znaków bezpieczeństwa
 • obowiązującej u zleceniodawcy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • obowiązujących u zleceniodawcy metod postępowania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożań
 • obowiązujących u zleceniodawcy instrukcji podczas prowadzenia prac o znaczączych aspektach
 • obowiązujących u zleceniodawcy metod prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznymi
 • obowiązujących u zleceniodawcy zasad bhp
 • obowiązujących u zleceniodawcy procedur wypadkowych
 • obowiązujących u zleceniodawcy procedur segregacji odpadów i ochrony środowiska

  Zakres szkolenia


  1. Informacje ogólne
 • każda osoba pracująca na terenie zlecającego powinna odbyć Szkolenie Informacyjne
 • szkolenie według ramowego programu przeprowadza wyznaczony pracownik zlecajacego
  dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia tylko dla przedstawicieli firmy podwykonawczej, którzy będą mieli obowiązek przeszkolenia pozostałych pracowników, także tych, którzy zaczną pracę w późniejszym terminie. W takim przypadku należy udostępnić Podwykonawcy program szkolenia informacyjnego
  Przeprowadzenie Szkolenia Informacyjnego powinno być pisemnie potwierdzone przez pracownika, który w nim uczestniczył
  Dokument potwierdzający przeszkolenie powinien być przechowywany u Kierownika Robót Podwykonawcy.
  2. Instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót prowadzonych przez Podwykonawcę.
  3. Zlecający powinien przekazać firmie podwykonawczej wszelkie informacje z zakresu polityki środowiskowej, aspektów środowiskowych dotyczących konkretnego odcinaka prac oraz zasady postępowania podczas wykonywania prac na froncie robót.
  4. Podwykonawca powinien zostać zapoznany z Koordynatorem ds. BHP oraz zasadami koordynacji w zakresie BHP .
  5. Wszelkie zagrożenia związane z prowadzonymi pracami w rejonie robót powinny zostać szczegółowo omówione także z pracownikami firmy podwykonawczej. Informacje o zagrożeniach na konkretnych stanowiskach pracy udzielane są w innym trybie i wynikają z innych przepisów prawa.
  6. Powinny zostać omówione podstawowe zasady postępowania w razie wypadków oraz procedura informowania Zlecającego.
  7. Należy omówić zasady organizacji pomocy przedmedycznej na budowie oraz wskazać miejsca udzielania takiej pomocy.
  8. Pożar Należy omówić zasady organizacji działań w przypadku pożaru oraz wskazać miejsca gromadzenia sprzętu gaśniczego.
  9. Należy omówić system sygnalizacji ostrzegawczej przyjęty u zlecającego, w tym drogi ewakuacji i miejsca zbiórek.

  Sposób prowadzenia


  Szkolenie należy przeprowadzić w formie wykładu oraz wydać uczestnikom materiały drukowane z całego zakresu szkolenia

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone