Atest sp. z o.o.

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Sesja plakatowa
Monitorowanie podwykonawców
Szkolenie podwykonawców
Szkolenie z zakresu ewakuacji rannych
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pasożytom
Szkolenia z zakresu chorób quasi zawodowych
Konkurs bhp
Pogadanki dot bhp

 

DOBRE PRAKTYKI BHP

Konkurs bhp

Profesjonalne usługi bhp

§1. Organizator


Organizatorem Konkursu „Nazwa konkursu ” zwanego dalej „Konkursem” jest "Nazwa zakładu adres", reprezentowane przez Prezesa Zarządu – "Nazwisko i imie" , zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2. Cel Konkursu


1. Celem konkursu jest
 • motywowanie i zachęcanie pracowników do angażowania się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy.
 • motywowanie pracowników wykonujących prace remontowe, którzy poprzez swoje zachowanie oraz przestrzeganie przepisów, wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • promowanie bezpiecznych zasad bhp i ppoż.
 • podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników firmy
 • zapobieganie powstawaniu wypadków poprzez zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń
 • promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.
 • rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc,
 • rozpoznawanie niebezpiecznych zachowań pracowników,
 • upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy,
 • uświadomienie występowania zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w proceszch technologicznych,
 • kształcenie nawyków ostrożności i przezorności wśród pracowników,
 • modelowanie pozytywnego i otwartego odbioru problematyki bhp
 • promowanie bezpiecznych zasad bhp i ppoż.
 • podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników firmy
 • podnoszenie kultury bezpieczeństwa
 • integracaja pracowników

  § 3. Przedmiot Konkursu


  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej wg kryteriów podanych przez Organizatora, w postaci:
 • rozwiązania technicznego, które już zostało zastosowane w praktyce lub które może mieć takie zastosowanie w przyszłości, jednocześnie wpływającego na poprawę warunków pracy.
 • rozwiązania organizacyjnego, które już zostało zastosowane w praktyce lub które może mieć takie zastosowanie w przyszłości, jednocześnie wpływającego na poprawę warunków pracy.
  2. Praca konkursowa może być  wykonana w formie:
 • prezentacji elektronicznej,
 • dokumentacji technicznej
 • dokumentacji rysunkowej
 • schematu z opisem wyczerpująco opisującej proponowaną metodę.  

  § 4. Warunki uczestnictwa


  1. Uczestnikami Konkursu mogą  być  wyłącznie pracownicy zakładu
  2. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespół liczący nie więcejniż dwie osoby, spełniające kryteria określone w pkt.1.
  3. Jedna osoba (jeden zespół) może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.  
  4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace konkursowe przesłane drogą pocztową  bądź dostarczone osobiście do siedziby Organizatora, zwane dalej „pracą” zawierające:
  a) zgłoszenie udziału w konkursie wraz z oświadczeniem (stanowiące Załącznik nr 1 doniniejszego regulaminu) ? zwane dalej zgłoszeniem;
  b) prezentację (na płycie CD) spełniającą warunki określone w § 3.
  5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną  pracą konkursową, zgłoszenia udziału w konkursie oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów zwiazanych z konkuresem
  6. Na płycie CD będącej nośnikiem pracy konkursowej określonej w ust. 2 pkt należy czytelnie wpisać  imię, nazwisko autora (lub obu autorów). Praca powinna być odpowiednio zabezpieczona, w szczególności na czas wysyłki (np. koperta bąbelkowa).
  7. Autorzy prac z chwilą  przekazania ich Organizatorowi Konkursu i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu stają  się Uczestnikami Konkursu.
  8. Każdy uczestnik lub każdy zespół  dwuosobowy może zgłosić  tylko jedną  pracę konkursową, wykonaną indywidualnie i samodzielnie.

  § 5. Zgłoszenia prac konkursowych


  1. Prace można dostarczyć  Organizatorowi korespondencyjnie bądź  osobiście do dnia ........... roku do godziny 16:00 (w przypadku korespondencyjnego dostarczania decyduje data wpływu do Organizatora). Po wskazanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  2. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału wraz z oświadczeniem do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapoznać się.
  3. Koszty wykonania i dostarczenia prac ponosi sam Uczestnik.
  4. Przekazanie prac konkursowych oraz zgłoszenia udziału w konkursie wraz z oświadczeniem, o następuje z chwilą dostarczenia ich do siedziby Organizatora,

  §6. Przebieg konkursu


  Konkurs ma charakter jednostopniowy (dwustopniowy) chyba, że uczestnik lub zespół decyduje się na udział wyłącznie w konkursie jednostopniowym:
  1) konkurs zakładowy / preselekcja,
  2) konkurs krajowy.

  § 7. Konkurs zakładowy oraz preselekcja do konkursu krajowego  


  1. Organizator , bądź osoba przez niego wyznaczona:
  a) powołuje i odwołuje Komisję konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób;
  ) określa organizację oraz tryb pracy Komisji konkursowej;
  c) sprawuje nadzór nad Komisją  konkursową  w zakresie zgodności rozstrzygnięcia konkursu z Regulaminem konkursu;
  d) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu, decyzją Prezesa Zarządu, która jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  2. Komisja konkursowa zapoznaje się  z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania prac podanym w § 5 ust. 1.
  3. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.
  4. Komisja konkursowa wybiera 3 najlepsze prace na podstawie kryteriów podanych w § 8 ust. 1.
  5. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez członków komisji z własnego grona.
  6. Podpisany protokół  z rozstrzygnięcia konkursu Komisja konkursowa przedstawia Prezesowi Zarządu celem jego zatwierdzenia.  

  § 8. Kryteria oceny prac konkursowych w konkursie zakładowym


  1. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę: związek z hasłem konkursowym – 50%; stopień trudności wykonania – 30%; estetykę  wykonania – 20%, wybiera trzy najlepsze prace w konkursie krajowym i trzy najlepsze prace w konkursie międzynarodowym (preselekcja).
  2. Obrady Komisji konkursowej są tajne.
  3. Komisja konkursowa sporządza protokół  ze swoich obrad podpisany przez wszystkich członków.
  4. Od podjętej przez Komisję  konkursową  decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.
  5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, w tym również nagrodzonych.

  § 9. Nagrody w konkursie zakładowym


  1. Nagrodą za najlepszą pracę konkursowa może byc wyróżniona skierowaniem na konkurs krajowy organizowany przez organizacje zajmujace sie ochrona pracy
  2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.  
  3. Nagrody książkowe zostaną przesłane laureatom .

  § 10. Konkurs krajowy  


  1. Konkurs krajowy posiada odrębne uregulowania i nie jest połączony konkursem zakładowym

  § 11. Kryteria oceny prac konkursowych w konkursie krajowym


  Publiczna prezentacja pracy konkursowej podlega regulaminom krajowym.

  § 12. Prawa autorskie


  1. Uczestnicy gwarantują, że do przesłanych materiałów (prac) przysługują im odpowiednie prawa autorskie, wolne od wad prawnych, obciążeń  lub roszczeń  osób trzecich umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.
  2. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia uczestnicy przyjmują  na siebie pełną odpowiedzialność prawną.
  3. Uczestnicy w momencie zgłoszenia pracy Organizatorowi, przenoszą  na Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac oraz prawa do rozpowszechniania materiałów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, we wszystkich możliwych rodzajach publikacji.

  § 13. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród


  1. Wyniki konkursu zakładowego oraz preselekcji do konkursu krajowego zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora do dnia ............., .
  2. Zwycięzcy Konkursu zakładowego oraz laureat / laureaci preselekcji do konkursu krajowego zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród – emailowo lub telefonicznie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność  lub utrudnienia odbioru nagrody rzeczowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody. Nagrody rzeczowe nieodebrane przepadają w przypadku, jeżeli dwukrotne dostarczenie jej za pośrednictwem poczty okażą się bezskuteczne.

  § 14. Administrowanie danymi osobowymi


  1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator
  2. Dane osobowe gromadzone są  przez Organizatora wyłącznie na potrzeby:
  1) realizacji Konkursu;
  2) wyłonienia laureatów Konkursu;
  3) wydania nagród;
  4) podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora nagrodzonej pracy konkursowej.
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą  chronione przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestników oraz do ich poprawiania.  

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone