Atest sp. z o.o.

 

KODEKS PRACY

KATEGORIE WYPADKÓW
Wypadek przy pracy
Wypadek w drodze
Wypadek zrównany
Wypadek pozazawodowy

RODZAJE WYPADKÓW
Wypadek śmiertelny
Wypadek ciężki
Wypadek zbiorowy
Zdarzenia wypadkowe

KWALIFIKOWANIE WYPADKÓW PRZY PRACY

Utraty związku z pracą
Czasu trwania
Skutków
Przyczyn

DOKUMENTY
Dokumenty wypadku przy pracy
Karta wypadku w drodze

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Oświadczenie poszkodowanego
Oświadczenie świadków wypadku
Szkice
Dokumentacja fotograficzna
Obowiązkowe zgłoszenia
Sporządzenie dokumentacji
Uzgadnianie dokumentacji
Zatwierdzanie protokołu

ZESPÓŁ POWYPADKOWY
Modele pracy
Wykluczeniowy modele postępowania
Założeniowy modele postępowania
Rozważeniowy modele postępowania
Narzuceniowy modele postępowania
Kosztowy modele postępowania
Najczęstsze błędy

Wypadek przy pracy

Profesjonalne usługi bhp

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą lub będącego w okresie ubezpieczenia zdanego tytułu.

1. za zdarzenie nagłe uważa się:

 • zdarzenie które zwyczajowo uważa sie za krótkie
 • zdarzenie, którego łączny czas nie przekracza jednej pełnej zmiany roboczej pracownika zatrudnionego na tym stanowisku

  2. za przyczynę zewnętrzną uważa się:

 • przyczynę która leży poza organizmem poszkodowanego
 • jeśli przynajmniej jedna z przyczyn zdarzenia wypadkowego leży poza organizmem poszkodowanego (przyczyna niewyłączna)

  3. za uraz uważa się:

 • uszczerbek na tkance lub naruszenie tkanki
 • uszczerbek na narządach lub naruszenie narządu (narządów)

  4. za śmierć uważa się:

 • jeśli zgon nastapił bezpośrednio po wypadku
 • jeśli zgon nastąpił w okresie nie dłuższym niz 6 miesięcy od daty wypadku i istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem i zgonem

  5. za związek z pracą uważa się:

 • podczas wykonywania czynności zwykłych czyli określonych w umowie o pracę
 • podczas wykonywania czynności poleconych przez przełożonego
 • podczas wykonywania czynności mających związek z czynnościami określonymi w umowie o pracę
 • podczas wykonywania czynności mających związek z czynnościami poleconymi przez przełozonego
 • podczas wykonywania czynności mających ma rzecz pracodawcy nawet bez polecenia
 • podczas wykonywania czynności mających związek z czynnościami na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

  6. za okres ubezpieczenie z danego tytułu uważa się:

 • podczas uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 • podczas wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • podczas pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 • podczas odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • podczas wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni,
 • podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • podczas wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, na podstawie ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat,
 • podczas współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • podczas wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • podczas wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
 • podczas odbywania służby zastępczej,
 • podczas nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
 • podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • podczas pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych): w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 •  

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone