Atest sp. z o.o.

 

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
CZYNNIKI FIZYCZNE
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
CZYNNIKI UCIĄŻLIWE

CZYNNIKI CHEMICZNE
Mgły kwasu siarkowego
Substancje i preparaty bardzo toksyczne,
Substancje i preparaty mutagenne,
Substancje i preparaty rakotwórcze,
Substancje i preparaty szkodliwe,
Substancje i preparaty skrajnie łatwopalne,
Substancje i preparaty toksyczne,
Substancje i preparaty uczulające,
Substancje i preparaty upośledzające funkcję rozrodczą,
Substancje i preparaty utleniające,
Substancje i preparaty wybuchowe,
Substancje i preparaty wysoce łatwopalne,
Substancje i preparaty żrące,
Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska.  
Substancje i preparaty ropopochodne
Substancje i preparaty zawierające aluminium i jego związki
Substancje i preparaty zawierające arsen i jego związki
Substancje i preparaty zawierające beryl i jego związki
Substancje i preparaty zawierające cez i jego związki
Substancje i preparaty zawierające chrom i jego związki
Substancje i preparaty zawierające fosfor i jego związki
Substancje i preparaty zawierające kadm i jego związki
Substancje i preparaty zawierające nikiel i jego związki
Substancje i preparaty zawierające ołów i jego związki
Substancje i preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne
Substancje i preparaty zawierające rtęć i jego związki
Substancje i preparaty zawierające węglowodory alifatyczne
Substancje i preparaty zawierające węglowodory aromatyczne

Zagrożenia czynnikami chemicznymi

Czynniki chemiczne to substancje i preparaty chemiczne w powietrzu na stanowiskach pracy występujące w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych. W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji zachodzi przez wszystkie możliwe drogi wchłaniania pomimo literatura podaje jedynie drogi oddechowe, skórę i z przewód pokarmowy. Część czynników chemicznych jest wprowadzanych do organizmu przez drogi pomijane w narażeniu a w szczególności śluzówki (np. oka) i naturalne zagłębienia co może stanowić większe zagrożenie niż literaturowe drogi wchłaniania.
Na uwagę zasługuje fakt że ta sama substancja chemiczna może stanowić różne zagrożenie w związku z stanem skupienia w jakim się znajduje (Kwas siarkowy stanowi zagrożenie typowe dla mocnych kwasów czyli posiada właściwości żrące ale mgły kwasu siarkowego w przypadku narażenia, nawet w niewielkich stężeniach osiadać będą w górnych drogach oddechowych i stanowić będą czynnik rakotwórczy)  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone