Atest sp. z o.o.

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wymagania
 
Dokumentacja
 
Wybór systemu
Poziom bezpieczeństwa
Księga bhp
Procedury
Instrukcje
Wytyczne
Zapisy
Polityka bhp
Zaangażowanie
Planowanie
Wdrażanie
Monitorowanie
Audytowanie
Działania korygujące
Działania korekcyjne
Przegląd
Przechowywanie
Zarządzanie ryzykiem zawodowym
Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie
Zakupy
Podwykonawstwo
Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Ciągłe doskonalenie

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
Udostępnianie niezbędnych środków do zaprojektowania, wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Ustalanie i aktualizowanie polityki i celów bezpieczeństwa i higieny pracy
Przeprowadzanie przeglądów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Zaangażowanie wszystkich osób w organizacji

2. Ustanowienie polityki bezpieczeństwem i higiena pracy
Polityka powinna być udokumentowana

Polityka stanowi zobowiązanie do:
Zapobiegania wypadkom przy pracy
Zapobiegania chorobom zawodowym
Zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypad­kowym;
Dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Spełniania wymagań przepisów prawnych
Podnoszenia kwalifikacji pracowników
Podnoszenia zaangażowania pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podnoszenia kultury bezpieczeństwa
Ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki

3. Współudział pracowników i ich przedstawicieli

4. Planowanie działań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być udoku­mentowane. Planowanie obejmuje celów ogól­nych i szczegółowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Planowanie powinno uwzględniać:
Udokumentowane cele ogólne
Udokumentowane cele szczegółowe
Ocenę ryzyka zawodowego
Wymagania prawne i inne,
Zidentyfikowane zagrożenia
Wyniki oceny ryzyka zawodowego,
Możliwości techniczne i finanso­we organizacji
Wymagania operacyjne i biznesowe,

Planowanie powinno być realizowane poprzez
Wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacji, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów;
Określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów;
Wyznaczenie terminów osiągnięcia celów.

5. Ustanowienie i utrzymywanie procedur identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań praw­nych i innych

6. Wyznaczenie przedstawiciela :
Który by miał zapewnić że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany zgodnie z ustalonymi wymaganiami
Który przedstawi kierownictwu sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Który przygotuje dokonania przeglądsystemu zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Wskaże mozliwe kierunki dosko­nalenia systemu zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Zapewnienie zasobów
Ludzkich
Finansowych,
Środków rzeczowych,
Sprzętu technicznego,
Infrastruktury technologicznej,
Wiedzę i umiejętności specjalistyczne.
Szkolenie powinno być ustanowione i udokumentowane pod względem
Określania potrzeb szkoleniowych
Określania sposobów ich realizacji
Oraz powinno przewidywać:
Rodzaje zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy
Obniżanie ryzyka zawodowego występujących na poszczególnych stanowiskach pracy
Korzyści dla pracowników i organizacji wynikających z eliminacji zagrożeń i ograniczania ryzyka za­wodowego
Odpowiedzialności w osiąganiu zgodności działania z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania dotyczącymi gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie
Wymagania procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
Potencjalne konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych procedur

8. Komunikacja powinna być ustanowiona i udokumentowana pod względem
Otrzymywania i przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom podwykonawcom, klientom i innym zainteresowanym osobom,
Przekazywania odpowiednich informacji o zagrożeniach
Wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy i sposobach postępowa­nia w przypadku wystąpienia zagrożeń
Przyjmowania i analizowania uwag, pomysłów i informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
Zaangażowanie pracowników oraz konsultowanie z nimi lub z ich przedstawicielami działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
Możliwość wykorzystania specjalistycznego doradztwa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone