Atest sp. z o.o.

 

ZASADY BHP

L.p. Zasada Opis
1 Stosowanie odzieży roboczej oraz sprawnych środków ochrony osobistej Przy wykonywaniu prac produkcyjnych, awaryjnych oraz konserwacyjnych) należy stosować:
 • ubranie robocze dostosowane do rodzaju pracy trwale oznakowane poprzez logo firmy,
 • buty robocze,
 • ochronę głowy,
 • ochronę oczu.
  W miejscach wyznaczonych należy stosować dodatkowe, wskazane środki ochrony osobistej. Jeżeli zostaną zidentyfikowane kolejne zagrożenia należy dobrać i zastosować odpowiednie środki ochrony.
  Nie wolno stosować niesprawnych, nieatestowanych, niewiadomego pochodzenia środków ochrony oraz takich, dla których minął okres ważności
 • 2 Nie ma ani zgody ani tolerowania pracy pod wpływem alkoholu i środków odurzających Na terenie zakładu oraz we wszystkich miejscach wykonywania prac obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem. Każdy, kto zaobserwuje osobę łamiącą powyższy zakaz jest zobowiązany do natychmiastowego wyprowadzenia jej z miejsca pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego faktu przełożonemu.
  3 Stosowanie tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu. Obowiązkiem osoby korzystającej z narzędzi, sprzętu oraz urządzeń jest sprawdzenie:
 • ważności atestu,
 • ważności badań okresowych,
 • wizualne stanu technicznego,
 • kompletności sprzętu.
  Bezwzględnie należy ich używać ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, należy natychmiast zwrócić sprzęt, narzędzia, urządzenie do narzędziowni z informacją o nieprawidłowości.
  Zakazuje się stosowania sprzętu, urządzeń i narzędzi niesprawnych, nieatestowanych, niewiadomego pochodzenia.
 • 4 Wygrodzenie i izolowanie określonego miejsca pracy. Przez właściwe wygrodzenie określonego miejsca pracy rozumie się:
 • określenie niebezpiecznego obszaru, który należy wygrodzić,
 • zabezpieczenie miejsca pracy oraz obszaru zagrożonego w przypadku wykonywania prac spawalniczych oraz cięcia metali,
 • wygrodzenie miejsca pracy tak, by ograniczyć dostęp osób postronnych poprzez zastosowanie wygrodzenia systemowego (taśma służy do tymczasowego oznakowania miejsca pracy),
 • prawidłowe oznaczenie miejsca prac remontowych i naprawczych
 • prawidłowe oznaczenie miejsca prac awaryjnych remontowych i naprawczych (tablica, ostrzeżenie o rodzajach prac wyznaczenie za pomocą barier).
 • 5 Porządek w miejscu pracy. Przez porządek w miejscu pracy rozumie się:
 • sprawdzenie trwałego odłączenia urządzenia i oznaczenia zamknięcia przed rozpoczęciem prac,
 • zabezpieczenie wszystkich kabli elektrycznych, tak by nie blokowały ciągów komunikacyjnych oraz nie istniało zagrożenie przecięcia ich m.in. drzwiami bądź oknami,
 • wygrodzenie i oznaczenie składowanych materiałów wraz z zabezpieczeniem przed ich upadkiem,
 • zakaz składowania niezabezpieczonych materiałów oraz sprzętu na drogach i ciągach komunikacyjnych,
 • utrzymanie czystości w miejscu pracy oraz pomieszczeniach socjalnych,
 • zabezpieczenie miejsca pracy w niezbędne środki p.poż. w przypadku prac spawalniczych oraz z otwartym ogniem,
 • zachowanie czystości oraz porządku na obsługiwanych maszynach i urządzeniach, w szafkach i szufladach oraz na stołach warsztatowych,
 • dbałość o narzędzia precyzyjne i pomiarowe, a w szczególności ich osobne przechowywanie w sposób eliminujący przypadkowe uszkodzenie lub przedwczesne zniszczenie.
 • 6 Zgłaszanie wypadków i zdarzenia potencjalnie wypadkowych. Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia przełożonemu zaistniałego wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego W razie potrzeby należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwać pomoc doraźną i zabezpieczyć miejsce wypadku.
  7 Szkolenia bhp Każdy pracownik przebywający na terenie zakładu lub miejsca remontu, montażu i rozbiórki powinien posiadać udokumentowane szkolenie bhp z zakresu tych prac

   

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone